Reglement

Reglement van het Lieve Vrouwe ter Noodleen te Franeker

Reglement voor de toekenning van financiële steun bij het volgen van een studie uit de middelen van het Lieve Vrouwe ter Noodleen gevestigd in de gemeente Waadhoeke.

Artikel 1
Toekenning van financiële steun – aangeduid met de naam: pensie – geschiedt indien en voor zover de inkomsten van de stichting het toelaten.

Ieder jaar stelt het bestuur het bedrag en de vorm waarin de zo-even bedoelde financiële steun wordt verleend, van geval tot geval vast. Hierbij wordt niet alleen gelet op de financiële positie, doch ook op andere van belang zijnde omstandigheden van de aanvrager of diens ouder(s) of verzorger(s).

Artikel 2
Indien de financiële positie van de stichting toekenning van één of meer pensies mogelijk maakt, wordt in het voorjaar aan de collatoren van wie de adressen bekend zijn, een kennisgeving gezonden dan wel wordt op een andere, door het bestuur te bepalen wijze, daaraan bekendheid gegeven.

Artikel 3
Bij de toekenning van een pensie van het Lieve Vrouwe ter Noodleen hebben nakomelingen van Ulbe Taeckesz voorrang. (Dit was de uitkomst van de schikking d.d. 30 november 1501 in een geschil tussen Ulbe Taeckesz uit Peins en de Broederschap van Onze Lieve Vrouwe ter Nood te Franeker.) Aanvragers, die hier aanspraak op maken, moeten als zodanig bij het bestuur geregistreerd zijn of aantonen dat ze afstammen van een bij het bestuur geregistreerde collator.

Voor aanvragers gelden de volgende voorwaarden:

  1. Zij dienen op 1 september van het studiejaar waarvoor de pensie wordt aangevraagd, 16 jaar of ouder te zijn.,
  2. Zij dienen bij hun aanvraag op te geven of hun, langs andere weg voor de bedoelde studie, in enigerlei vorm financiële steun is verleend c.q. toegezegd en zo ja, tot welke bedragen en onder welke voorwaarden.

Artikel 4
Voor de toetsing van de financiële draagkracht verlangt het bestuur overlegging van de meest recente en authentieke gegevens van de inkomens- en vermogenspositie van de aanvrager, c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s).

Artikel 5
Aanvragers kunnen door het bestuur uitgenodigd worden om hun aanvraag persoonlijk te komen toelichten voorafgaande aan de bestuursvergadering in juni waarin over de toekenning(en) wordt beslist.

Artikel 6
Wanneer een beneficiant, nadat een pensie van de stichting is toegekend, in het betreffende studiejaar, zonder toestemming van het bestuur van de stichting, financiële steun aanvaardt, welke niet in zijn eerdere opgaaf was begrepen, kan de, door het bestuur aan de hem/haar toegekende pensie als vervallen worden verklaard. Mocht het bestuur daartoe overgaan, dan wordt de beneficiant of zijn/haar wettige vertegenwoordiger van het besluit daartoe onverwijld per aangetekende brief, met vermelding van redenen, in kennis gesteld.

Artikel 7
De pensie wordt voor één jaar verstrekt met de mogelijkheid van verlenging.

De uitbetaling van de pensie vindt plaats in februari van het betreffende studiejaar, mits de beneficiant een cijferlijst en een verklaring van de onderwijsinstelling, waarop staat aangegeven dat de beneficiant daadwerkelijk onderwijs heeft gevolgd, aanlevert.

Bij gebrek aan het bovenstaande zal de pensie niet aan de beneficiant worden uitgekeerd.

Wanneer een beneficiant niet voldoende voortgang laat zien van zijn/haar studie, dit ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur hem/haar de pensie onthouden, dan wel besluiten de pensie op een later tijdstip uit te keren.

De ingehouden gelden of de niet uitgekeerde pensie(s) vervallen als de beneficiant overlijdt of het genot van de aanspraak op de pensie op een andere wijze mocht verliezen.

De rente van de hiervoor genoemde gelden komt ten voordeel van de stichting.

Artikel 8
Alle schikkingen om de pensies van de stichting geheel of gedeeltelijk, direct of indirect aan een ander dan de beneficiant ten goede te laten komen, zijn verboden.

Zodra van een dergelijke schikking mocht blijken, verliest de beneficiant terstond alle recht op de genoemde pensie en zal noch hij, noch degene met wie de schikking is gemaakt in het vervolg tot beneficiant benoembaar zijn.

Artikel 9
Alle besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering zoals genoemd in artikel 11 van de statuten.

Artikel 10
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 11
Dit reglement is in werking getreden op 1 maart 2016, na besluit in de bestuursvergadering van 11 februari 2016 van de Stichting Lieve Vrouwe ter Noodleen.

Op dat tijdstip is het reglement van het leen, vastgesteld op 11 februari 2016 vervallen.

Aldus vastgesteld door het bestuur op 1 augustus 2019 te Franeker.

 

VoorzitterSecretaris
F. de JongJ.D. Jansma