Verklarende woordenlijst

Het Kruis- of Doumaleen is opgericht in 1533. Het is daarom niet verwonderlijk dat een aantal termen wordt gebezigd die heden ten dage onbekend zijn.

pensie (Lat. pensio) 1. uitkering
2. rente
3. pensioen
provisor geestelijk verzorger die met de tijdelijke zaken, bv. een stichting is belast.
provisorie Vroeger: armenbestuur
Hier: toezichthouder op (het bestuur van) het Leen.
(Bij de Stichting Kruis- of Doumaleen vormt het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Boarnsterhim de provisorie)
beneficiant hij die in het genot is van een beneficie
beneficie (Lat. beneficium, weldaad) 1. postje (nu: een bedrag) dat uit gunst aan iemand wordt gegeven
2. geestelijke waardigheid met daaraan verbonden inkomsten
begeving het toedelen van middelen uit het fonds aan een aanvrager